Maklumat yang terkandung di dalam laman web ini adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja. Walaupun kami berusaha untuk memastikan maklumat yang terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang perwakilan atau sebarang bentuk jaminan, tersurat atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan , atau grafik yang terkandung di laman web untuk apa-apa tujuan yang berkaitan. Mana-mana pergantungan anda meletakkan maklumat tersebut adalah atas risiko anda sendiri.

Dalam apa keadaan pun kita bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan termasuk tanpa had, kerugian tidak langsung atau berbangkit atau kerosakan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, penggunaan laman web ini .

Melalui laman web ini anda mampu untuk pautan ke laman web yang lain yang berada di luar kawalan kami. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan dan ketersediaan laman-laman. Kemasukan mana-mana pautan tidak semestinya membayangkan cadangan atau menyokong pandangan yang dinyatakan dalam mereka.

Segala usaha dilakukan untuk memastikan laman web dan berjalan dengan lancar. Walau bagaimanapun, kami tidak bertanggungjawab, dan tidak akan bertanggungjawab ke atas, laman web ini tidak disediakan buat sementara waktu disebabkan isu-isu teknikal di luar kawalan kami.